hvjthu hg]og hgsdhpd td hgHv]k 12>7% 10 Haiv hghv]k sdhpm stv